Gruzija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Novi for­mat bi se sas­to­jao od tri kavkaske države (Ar­meni­je, Azer­be­jdžana i Gruz­i­je) i nji­ho­va tri „ve­li­ka sus­je­da“ – Rusi­je, Turske i Irana.

Published On 06 Oct 2021

Bivši gruz­i­js­ki pred­sjed­nik, koji je u petak uhapšen u toj zemlji, počeo je štra­jk glađu i za­tražio da se sas­tane sa ukra­jin­skim konzu­lom.

Published On 02 Oct 2021