Gaza

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

I Shak­i­ba iz Af­gan­istana, i Asma iz Gaze, u želji za nor­mal­nim živ­o­tom san­ja­ju slo­bo­du i mogućnos­ti kao što su bol­je obra­zo­van­je, puto­van­ja, šet­n­ja gradom, stru­ja i voda, slo­bo­da.

Published On 04 Apr 2022

Gaza je bo­ga­ta an­tikvite­ti­ma jer je bila bit­na tr­govin­s­ka tač­ka u bro­jn­im civ­i­lizaci­ja­ma koje sežu do star­ih Egipćana i Fil­isti­naca opisanih u Bib­li­ji, kroz Rim­sko carst­vo i krstaške ra­tove.

Published On 18 Feb 2022

Ovi zračni na­pa­di dolaze kao odmaz­da za dvi­je rakete koje su is­pal­jene iz Po­jasa Gaze u sub­o­tu ka Sre­dozem­nom moru.

Published On 02 Jan 2022