Gana

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Šume nes­ta­ju brže nego što se ob­navl­ja­ju. Ako se sječa nas­tavi ovom brzi­nom, za 100 go­d­i­na ne­s­tat će prašume u trop­skim kra­je­vi­ma. Po­daci su za­s­trašu­jući, ali u Gani je situaci­ja još alar­mant­ni­ja, jer se pred­viđa da će ta za­pad­noafrič­ka drža­va os­ta­ti bez većine šuma u nared­nih 25 go­d­i­na.

Published On 08 Sep 2015

U Gani, žene op­tužene za vještičaren­je često su žrtve zlostavl­jan­ja i pri­jet­nji sm­rću.Sto­tine njih pro­t­jer­ane su iz svo­jih za­jed­ni­ca i žive u poseb­n­im kam­pov­i­ma.Vla­da, sa lokalnim star­ješi­na­ma i nevla­din­im or­ga­ni­zaci­ja­ma, pokuša­va da ri­ješi prob­lem diskrim­i­naci­je tih žena. 

Published On 04 Sep 2015

Stručn­jaci u Gani tvrde da rib­ari narušava­ju bio­di­verzitet okeana zbog izlo­va morskih pasa.Per­a­je ajku­la speci­jalitet su u nekim djelovi­ma svi­je­ta, pa po­mors­ki bi­olozi up­o­zo­rava­ju da se mors­ki psi love up­ra­vo zbog toga.

Published On 22 Jul 2015

Gana je jed­na od neko­liko za­pad­noafričk­ih drža­va koje su se kval­i­fi­ci­rale na Sv­jet­sko pr­ven­st­vo u no­gome­tu. Nji­ho­va reprezentaci­ja, pop­u­larno naz­vana Crna zvi­jez­da, ima vjerne pristal­ice. Za nju nav­i­ja­ju i sa od­la­gal­iš­ta elek­tron­skog ot­pa­da – maš­ta­ju kako će taj posao za­mi­jen­i­ti no­gomet­nom kar­i­jerom.

Published On 26 Jun 2014