Francuska

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Patrick Gath­ara postavl­ja ovo pi­tan­je gov­oreći o ra­sis­tičkim rasprava­ma kra­jn­je desničarskog za­s­tup­ni­ka u fran­cuskoj Nar­o­d­noj skupš­ti­ni pri­je više od sed­micu dana.

Published On 15 Nov 2022