Francuska

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Posežući za poseb­n­im us­tavn­im ovlas­ti­ma um­jesto da riski­ra odbaci­van­je re­forme u don­jem domu, Macron je samo dao novo oruž­je opozi­ci­ji i čel­nici­ma sindika­ta koji re­for­mu nazi­va­ju nedemokratskom.

Published On 17 Mar 2023