Francuska

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Par­la­ment Fran­cuske iz­glasao za­kon ko­jim se onemoguća­va nevakcin­isan­im građan­i­ma ulazak u ugos­titeljske ob­jek­te, kina, bazene, sportske terene, te puto­van­je međure­gion­al­nim vo­zovi­ma i avion­i­ma.

Published On 17 Jan 2022