Federacija BiH

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Radi se o di­rek­t­nom za­ht­je­vu, odnos­no povećan­ju ci­jene od Gazpro­ma pre­ma En­er­goin­ves­tu, kaže min­istar en­ergi­je, rudarst­va i in­dus­tri­je Fed­eraci­je BiH Ner­min Džindić.

Published On 14 Jul 2022

[Au­dio] Pod­cast ONE: Lana Prlić

O tome kako pli­va poli­tičkim vo­dama, ko su joj uzori i men­tori te za­š­to se uvi­jek vraća Mostaru, raz­go­varamo s Lanom Prlić, za­s­tup­ni­com u Par­la­men­tu FBiH.

Published On 24 Nov 2021