Falklandski otoci

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Stanovni­ci Falk­land­skih oto­ka glasaju na ref­er­en­du­mu o su­v­erenos­ti. Veći­na stanovni­ka otoč­ja u blizi­ni Ar­gen­tine su Bri­tan­ci ko­ji­ma je cilj suprot­stavi­ti se sve snažni­jim posezan­ji­ma Ar­gen­tine nad tim ter­i­tori­jem ko­jim up­ravl­ja Ve­li­ka Bri­tani­ja od rata 1982. go­dine.

Published On 10 Mar 2013

Ar­genti­na i dal­je po­laže pra­vo na Folk­landske otoke s blizu 3.000 stanovni­ka, sm­ještene u južnom At­lantiku, ko­jim Bri­tan­ci vlada­ju od 1833. go­dine.

Published On 15 Jun 2012

Dok se Falk­land­s­ki oto­ci priprema­ju za 30. godišn­jicu gorkog rata, nji­hovi građani su više zain­tereso­vani za budućnost i po­ten­ci­jal­ni ekonom­s­ki razvoj. Među­tim, ver­bal­ni rat između Bri­tani­je i Ar­gen­tine nika­da nije prestao.

Published On 01 Apr 2012