EU

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Am­basadori ze­mal­ja član­i­ca Evropske uni­je usu­g­lasili su pre­go­varač­ki man­dat Vi­jeća EU-a o ure­d­bi o puto­van­ju bez viza za no­sioce putovni­ca koje iz­da­je Koso­vo.

Published On 30 Nov 2022

Poli­ci­ja je uhap­si­la ukup­no 49 os­um­n­jičenih u raci­ja­ma u Bel­gi­ji, Fran­cuskoj, Ni­zozem­skoj, Špani­ji i Emi­ra­ti­ma od 8. do 19. no­vem­bra.

Published On 28 Nov 2022