Etiopija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Za bro­jnu dje­cu u Etiopi­ji uli­ca je posta­la utočište koji karak­ter­iše bi­je­da, fiz­ičko, ver­bal­no i sek­su­al­no nasil­je; za njih ne pos­to­ji bezb­jed­no mjesto gdje mogu da pron­ađu mir i toplinu doma.

Published On 27 Jun 2022