El Salvador

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pred­sjed­nik El Sal­vado­ra suoča­va se sa kri­tika­ma da je pri­pad­nici­ma jedne od na­j­jačih krim­i­nal­nih ban­di ponudio bol­je uvjete u zatvorima u za­m­jenu za sman­jen­je stope ubis­ta­va uoči par­la­men­tarnih izb­o­ra. Speku­lacije je ob­javio jedan por­tal, a pred­sjed­nik je ne­gi­rao te navode.

Published On 07 Sep 2020

Pri­pad­nici­ma sna­ga sig­urnos­ti u El Sal­vadoru dozvol­jeno je ko­ris­ti­ti ubo­ji­tu silu pro­tiv člano­va ban­di, zbog in­ten­zivi­ran­ja nasil­ja od izbi­jan­ja epi­demi­je. U zatvorima je uve­de­no vanred­no stan­je – zabran­jene su pos­jete, kažn­jeni­ci ne smi­ju na­puš­tati ćeli­je, a mno­gi su stavl­jeni u sam­ice.

Published On 28 Apr 2020

U toj cen­tral­noamer­ičkoj državi El Nino je uzroko­vao propast us­je­va, od ko­jih za­v­isi veći­na stanovništ­va.

Published On 14 Feb 2016

Gle­date mogući dio rješen­ja epi­demi­je virusa Zika. Ovu vrstu riba u El Sal­vadoru nazi­va­ju zam­bo. Omil­je­na su im hrana larve ko­mara­ca koji prenose Ziku.

Published On 02 Feb 2016

Vlasti u El Sal­vadoru navode da je više od 6.000 os­o­ba zaraženo viru­som Zika.Sum­n­ja se da bolest uzroku­je mikro­ce­fal­i­ju, stan­je u ko­jem se dje­ca rađa­ju s ne­do­voljno razvi­jenom glavom i moz­gom.Stan­je je navelo vlade El Sal­vado­ra, Kolumbi­je i Ja­ma­jke na kon­tro­verznu mjeru že­na­ma se pre­poruču­je da izb­je­gava­ju trud­noću. 

Published On 31 Jan 2016

Al Jazeeri je odobren ek­sluzivni raz­gov­or s vođa­ma jednog od samo­proglašenih es­kadrona sm­r­ti u na­jopas­ni­joj zemlji na svi­je­tu.  Dese­ci stanovni­ka El Sal­vado­ra svakod­nevno ginu u ra­tovi­ma ri­val­skih ban­di.Za­pov­jed­ni­ci es­kadrona sm­r­ti kažu kako ubi­ja­ju pri­pad­nike ban­di jer vla­da nije u stan­ju rea­gi­rati na odgo­vara­jući način.

Published On 14 Jan 2016

Hil­jade lju­di ubi­jene su u bor­ba­ma pro­tivničk­ih ban­di, ali su dvi­je na­jveće – Mara Sal­va-truča i Bario 18, do­gov­o­rile prim­ir­je.

Published On 06 May 2012