Ekvador

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pre­ma ekonom­skim proc­je­na­ma, u Latin­skoj Ameri­ci bi kao posljed­i­ca pan­demi­je ko­rona virusa bez posla mog­lo os­ta­ti 45 mil­iona lju­di. Jed­na od na­jteže pogođenih drža­va u ovom di­jelu svi­je­ta je Ek­vador. Više od mil­ion lju­di nema posao, a još pet mil­iona ima poslove koje ne zna hoće li us­p­jeti zadržati.

Published On 08 Sep 2020

Zdravstveni rad­ni­ci u glavnom gradu Ek­vado­ra kažu da su ta­mošn­ji bol­nič­ki ka­paciteti pop­un­jeni zbog po­ras­ta bro­ja novozaraženih ko­rona viru­som. Li­ječni­ci navode kako bolesni li­ječničku po­moć čeka­ju na uli­ca­ma. Stopa zaraze ubrzano raste od kada su vlasti ublažile mjere ograničen­ja.

Published On 04 Jul 2020