Egipat

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pro­jekt ‘Scan Pyra­mids’ ko­risti mod­er­nu tehnologi­ju, uključu­jući skeni­ran­je i en­doskope za pos­ma­tran­je un­utar pi­rami­da, posljed­njeg od sedam sv­jet­skih čuda drevnog svi­je­ta.

Published On 02 Mar 2023

Moramo ra­di­ti na en­er­get­skoj tranzi­ci­ji koja bi bila or­ga­nizirana, inkluziv­na i koja svi­ma omoguća­va en­er­get­sku sig­urnost, kaže gen­er­al­ni sekre­tar Or­ga­ni­zaci­je ze­mal­ja izvozni­ca nafte.

Published On 13 Feb 2023