Egipat

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

In­sti­tut za studi­je na­cionalne sig­urnos­ti u Tel Avivu pre­poručio je izrael­skim dono­sioci­ma od­lu­ka da isko­riste krizu s vodom za proširi­van­je nor­mal­izaci­je odnosa sa Kairom.

Published On 24 Jul 2021