Distrikt Brčko

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nakon 13 go­d­i­na, među­nar­o­d­na su­per­viz­i­ja Brčko dis­trik­ta prive­de­na je kra­ju. Među­nar­o­d­na ar­bi­traža Brčkog počela je 1996. go­dine da bi 1999. go­dine bio us­postavl­jen Brčko dis­trikt. Prvi za­m­jenik Vi­sokog pred­stavni­ka u BiH Rod­er­ick Moore ko­men­ti­rao je Al Jazeeri šta znači sus­pen­z­i­ja su­per­viz­ije u Brčkom za taj grad.

Published On 31 Aug 2012

Brčko je je­di­ni dio BiH koji nije u sas­tavu en­tite­ta, odnos­no na koji jed­na­ka pra­va po­lažu i RS i FBiH. Pro­ces povrat­ka i us­postavl­jan­ja suživ­ota, provo­di se go­d­i­na­ma uz među­nar­o­d­ni nad­zor. Iako sta­bil­no, kao strateš­ka tač­ka koja spa­ja dva di­jela RS, te Fed­eraci­ji daje izlaz na Savu, po­druč­je je od izraz­i­tog in­tere­sa i Sara­je­va i […]

Published On 08 Mar 2012