Danska

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Od raspi­si­van­ja izb­o­ra pa sve do dana održa­van­ja i ob­jave kon­ačnih rezul­ta­ta, nema u Dan­skoj pre­više sličnos­ti s Bosnom i Herce­govi­nom; sve se odvi­ja mno­go brže, jed­nos­tavni­je i trans­par­ent­ni­je.

blog by Haris Ljevo
Published On 01 Nov 2022

Pri­ti­sak vode je man­je-više zatvo­rio plinovod, tako da plin koji je un­utra ne može iza­ći, rekao je glasno­gov­ornik Sjev­ernog toka 2.

Published On 01 Oct 2022