Danska

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Novi porez po­mo­gao bi Dan­skoj, jed­noj od na­jbo­gati­jih ze­mal­ja na svi­je­tu, da postigne svoj cilj i do 2030. sman­ji emisi­ju stak­leničk­ih plino­va za 70 pos­to u odno­su na nivoe iz 1990. go­dine.

Published On 21 Apr 2022