Černobil

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Koje su sličnos­ti i ra­z­like između kultne ju­goslovenske ser­i­je Kuda idu di­vl­je sv­in­je i na­jnovi­jeg tele­viz­ijskog ser­i­jala HBO-a Čer­nobil.

opinion by Zorana Šuvaković
Published On 23 Jun 2019

U utorak se obil­ježa­va 30. godišn­ji­ca nuk­learne nes­reće u Čer­nobilu.Među­tim, ukup­ne razm­jere te katas­trofe još nisu poz­nate.Oko same nuk­lear­ke, po­druč­je je i dal­je u ve­likoj mjeri kon­t­a­mini­ra­no. Tzv. zona isključen­ja za­h­va­ta po­jas od go­to­vo 30 kilo­metara, u Ukra­ji­ni i Be­lorusi­ji.Naša ekipa obišla je ukra­jin­s­ki dio Zone, u ko­jem se nalaze i nuk­lear­ka i na­pušteni grad Prip­jat. 

Published On 25 Apr 2016