Burundi

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Vi­jeće sig­urnos­ti UN-a os­udi­lo je nasil­je u Bu­rundi­ju.Dan nakon što je 15 os­o­ba pogin­u­lo u ko­or­dini­ran­im na­padi­ma na vo­jne ob­jek­te u glavnom gradu po­jav­ile su se in­for­ma­ci­je o pronalasku još na­j­man­je 40 ti­jela i to, na uli­ca­ma tog gra­da.  

Published On 12 Dec 2015

Zbog nesta­bilne poli­tičke situaci­je, Bu­run­di je od apri­la ove go­dine na­pusti­lo više od 160.000 os­o­ba.Veći­na je utočište našla u sus­jed­nim država­ma: Tan­zani­ji i Demokratskoj Re­pub­li­ci Kongu.Za­sa­da se zna da se blizu 70.000 izb­jegli­ca nalazi u Ruan­di.

Published On 22 Jul 2015

Još tri kan­di­da­ta opozi­ci­je povuk­la su kan­di­datu­ru za pred­sjed­ničke iz­bore u Bu­rundi­ju. Sma­tra­ju da pred­sto­jeći iz­bori nisu pošteni. Među­tim, ak­tuel­ni pred­sjed­nik i dal­je je od­lučan da se kan­didu­je treći put, up­rkos pobuna­ma građana.

Published On 19 Jul 2015

Dese­ci hil­ja­da stanovni­ka Bu­rundi­ja od nasil­ja su pob­jegli u sus­jed­nu Tan­zani­ju. Sm­ješteni su u pre­punim izb­jegličkim kam­pov­i­ma. Hu­man­i­tarne or­ga­ni­zaci­je up­o­zo­rava­ju da nema do­voljno mjes­ta za sve i da su uslovi sve gori. Na­jnovi­ji prob­lem je epi­demi­ja kol­ere, od koje su do sada pre­minule 33 os­obe.

Published On 22 May 2015

Žesto­ki suko­bi iz­bili su između lo­jalne vo­jske i pučista, koji tvrde da su svrgnuli pred­sjed­ni­ka Pier­rea Nku­run­z­izu.

Published On 14 May 2015

Vo­js­ka ob­jav­i­la da je pred­sjed­nik te zeml­je, zbog ko­jeg već sed­mi­ca­ma tra­ju nere­di, razri­ješen dužnos­ti.

Published On 13 May 2015