Bugarska

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ra­zlog posku­pljen­ja su vi­soke ci­jene po ko­ji­ma držav­na kom­pani­ja ‘Bul­gargaz’ kupu­je pla­vo gori­vo; dok ci­jene na evrop­skim tržiš­ti­ma gasa pre­mašu­ju 171 euro za MWh, u Bugarskoj bi bile oko 153 eura.

Published On 03 Aug 2022