Brazil

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ri­jet­ka kom­bi­naci­ja uvjerenog lje­vičara is­tovre­meno privrženog demokratskim pro­ce­du­ra­ma i prav­il­i­ma, čini novog pred­sjed­ni­ka Brazi­la opas­nim po sta­tus priv­i­le­go­v­anih slo­je­va društ­va.

opinion by Zorana Šuvaković
Published On 05 Nov 2022

Dosadašn­ji se­lek­tor brazilske no­gometne reprezentaci­je Tite od­lučio se povući nakon za­vršet­ka Sv­jet­skog pr­ven­st­va u Kataru.

Published On 07 Oct 2022