Bolivija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kečue, Aj­mare i os­tali prekolumbi­jan­s­ki nar­o­di za­služni su za mir­nu demokratsku tranzi­ci­ju u zemlji Ko­rdil­jera, dok se in­di­jan­ci u SAD još uvi­jek drže u rez­er­va­ti­ma.

opinion by Zorana Šuvaković
Published On 24 Nov 2020

Nakon go­dine u egzilu, bivši pred­sjed­nik Bo­livi­je Evo Morales vra­tio se u zemlju. Morales je na­pus­tio Bo­livi­ju u no­vem­bru prošle go­dine, nakon nasil­nih protes­ta i op­tužbi za izbor­nu pre­varu. Novi pred­sjed­nik je obećao ob­novu Bo­livi­je. Ali nje­govi kri­tičari strahu­ju da će biti pod ut­je­ca­jem Eva Morale­sa.

Published On 09 Nov 2020

Luis Arce danas će i službeno po­sta­ti pred­sjed­nik Bo­livi­je. On je 19. ok­to­bra, u pr­vom krugu pred­sjed­ničk­ih izb­o­ra, os­vo­jio više od 50 pos­to glaso­va. Među­tim, ovaj lje­vičars­ki kan­di­dat morat će se suoči­ti s ve­likim iza­zovom, a to je pokre­tan­je pos­r­nule ekonomi­je. 

Published On 08 Nov 2020

U Bo­livi­ji je u toku pre­bro­ja­van­je glasačk­ih lis­tića pred­sjed­ničk­ih izb­o­ra. Pre­ma nes­lužben­im po­daci­ma, pob­jed­nik je so­ci­jal­ista, Luis Arce. Ri­ječ je o kan­di­datu stranke bivšeg predsed­ni­ka Eva Morale­sa, koji je prošle go­dine bio prisil­jen da na­pusti državu. 

Published On 19 Oct 2020

Sv­jet­s­ka zdravstve­na or­ga­ni­zaci­ja up­o­zo­ri­la je na rast bro­ja novozaraženih ko­rona viru­som u Kolumbi­ji i Ar­gen­ti­ni. Dok je Latin­s­ka Ameri­ka epi­demi­ju u početku držala pod kon­trolom, sada se taj dio svi­je­ta zbog ekonom­skih gu­bita­ka suoča­va sa protes­ti­ma i poli­tičkom kri­zom.   

Published On 12 Aug 2020