Bjelorusija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na­jveći dio meh­a­nizaci­je, bilo kopnene ili zračne, bjeloruskih oružanih sna­ga potiče još iz vre­me­na SSSR-a, no Lukašenko od rani­je na­javlju­je ve­like kupovine ruskog oruž­ja.

Published On 25 Nov 2021

Ve­like kom­pani­je mogle bi postavi­ti određene uvjete za svo­je pris­ust­vo i kaza­ti da nji­hovi za­posleni­ci ne mogu biti bačeni u zatvor samo zato što ima­ju ra­zliči­to mišl­jen­je od pred­sjed­ni­ka Bjerorusi­je.

Published On 22 Nov 2021