Belgija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Trideset čel­ni­ka NATO član­i­ca na­glasi­lo je jedin­stvenost u od­lučnos­ti da se suprot­stave ‘pokuša­ji­ma Rusi­je da uništi temel­je među­nar­o­dne sig­urnos­ti i sta­bil­nos­ti’.

Published On 24 Mar 2022