Azija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Indo-paci­fič­ki ekonom­s­ki okvir os­mišl­jen je za us­postavl­jan­je ekonomske strate­gi­je amer­ičkog pred­sjed­ni­ka u regi­ji, a tre­bao bi omogući­ti SAD-u da bliže sarađu­je s ekonom­s­ki ključn­im država­ma Az­i­je.

Published On 23 May 2022

Može li Kina, kao rus­ki saveznik, promi­jen­i­ti tok rata u Ukra­ji­ni? Ser­i­jal Između nas donosi priču dopis­nice Ka­trine Yu koja nas vodi kroz živ­ot un­utar kine­skih grani­ca, koja je još zatvore­na zbog COV

Published On 05 May 2022