Austrija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Iako je posljed­njih go­d­i­na broj ubi­jenih nov­inara u padu, potreb­no je uloži­ti mno­go više na­po­ra u za­šti­tu nov­inara, rekao je Volk­er Türk, vi­so­ki pov­jerenik UN-a za ljud­s­ka pra­va.

Published On 05 Nov 2022

Bosan­sko­herce­go­v­ač­ki plan­i­nari su u tri dana prešli 5.219 kilo­metara plan­i­narskih staza oko Sal­bach-Hin­ter­glem­ma i postali vicešam­pi­oni svi­je­ta.

Published On 16 Oct 2022