Australija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Od klu­ba hrvatske di­jas­pore u Aus­tral­i­ji za­traženo je da zbog us­tašk­ih poz­dra­va na trib­i­na­ma or­ga­nizira an­ti­ra­sis­tič­ki pro­gram u samom klubu i u radu s nav­i­jači­ma; za­mis­lite to negdje na Balka­nu.

blog by Goran Borković
Published On 12 Nov 2022

Novi turnir je nas­tao kao rezul­tat sarad­nje aso­ci­jaci­ja ATP i WTA te Aus­tral­i­jskog teniskog saveza i tre­bao bi za­mi­jen­i­ti nekadašn­je Hop­man i ATP Cup.

Published On 28 Oct 2022

“Poz­dravl­jamo od­luku aus­tralske vlade da povuče prethod­nu od­luku o priz­nan­ju Al-Qud­sa kao glavnog gra­da oku­pa­torske zeml­je Izraela”, navo­di se u saopšten­ju Min­istarst­va van­jskih poslo­va Pales­tine.

Published On 18 Oct 2022