Armenija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Novi for­mat bi se sas­to­jao od tri kavkaske države (Ar­meni­je, Azer­be­jdžana i Gruz­i­je) i nji­ho­va tri „ve­li­ka sus­je­da“ – Rusi­je, Turske i Irana.

Published On 06 Oct 2021

Ne čeka­jući službene kom­pletne rezul­tate, izborni savez Rober­ta Kočar­jana spomen­uo je ‘fal­si­fikaci­je plani­rane un­apri­jed’ i za­tražio da se ‘pažlji­vo prouče pret­postavl­jene i sig­nal­izirane pre­vare’.

Published On 21 Jun 2021