Armenija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

In­for­ma­ci­ja dolazi u vri­jeme kada Ar­meni­ja pokazu­je po­jačane znakove netr­peljivosti pre­ma ruskom savezniku, ko­jem pre­bacu­je da ne rea­gi­ra na ‘pro­vokaci­je’ Azer­be­jdžana.

Published On 10 Jan 2023