Armenija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ne čeka­jući službene kom­pletne rezul­tate, izborni savez Rober­ta Kočar­jana spomen­uo je ‘fal­si­fikaci­je plani­rane un­apri­jed’ i za­tražio da se ‘pažlji­vo prouče pret­postavl­jene i sig­nal­izirane pre­vare’.

Published On 21 Jun 2021