Armenija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ar­meni tvrde da je Azer­be­jdžan izvršio na­pad va­trom iz ar­til­jer­i­je i vi­sokokalibarskog oruž­ja, a Baku navo­di da Jere­van pokušao sab­o­tažu.

Published On 13 Sep 2022

U ek­sploz­i­ji čiji uzrok još uvi­jek nije poz­nat u glavnom gradu Ar­meni­je više od 60 lju­di je povri­jeđeno, a 19 se sma­tra nestal­i­ma.

Published On 15 Aug 2022