Where

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Osim što je pob­je­dom nad Kolumbi­jom Brazil up­isao 11-ti uza­stop­ni do­maći tri­jumf u kval­i­fikaci­ja­ma, ost­varen je još jedan reko­rd – de­se­ta do­maća utak­mi­ca u nizu u ko­joj ‘Kar­ioke’ nisu prim­ili gol.

Published On 12 Nov 2021

Ar­genti­na je među na­jvećim sv­jet­skim proizvođači­ma hrane, a poz­na­ta je po ži­tari­ca­ma i gove­di­ni. S druge strane, jedan pokret pokuša­va da prom­jeni način na koji zeml­ja proizvo­di hranu, a čini se da je

Published On 24 Jul 2021