Alžir

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Izvor iz kom­pani­je Roy­al Air Maroc (RAM) rekao je za novin­sku agen­ci­ju Reuters kako će ovaj potez ut­je­cati samo na 15 leto­va sed­mično koji povezu­ju Maroko s Tuni­som, Turskom i Egip­tom.

Published On 23 Sep 2021

Min­istar van­jskih poslo­va Alži­ra kaže da prekid diplo­matskih odnosa neće našteti­ti građan­i­ma dvi­je države, jer će konzu­lati nas­tavi­ti nor­mal­no ra­di­ti.

Published On 24 Aug 2021