Afrička unija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Še­fovi afričk­ih drža­va sastali su se da iz­aberu novo rukovod­st­vo Afričke uni­je, koju čine go­to­vo sve države ovog kon­ti­nen­ta, izuzev Maro­ka. U trci za čel­nu pozi­ci­ju or­ga­ni­zaci­je nalaze se dvi­je žene i tri muškar­ca. Samit se održa­va u glavnom gradu Etiopi­je, Adis Abebi, odak­le izv­ješ­ta­va naša Cather­ine Soi.

Published On 30 Jan 2017

Afrič­ka uni­ja poz­vala Haš­ki sud da zaus­tavi suđen­ja keni­jskom pred­sjed­niku i nje­gov­om za­m­jeniku za zločin pro­tiv čov­ječnos­ti.

Published On 28 May 2013

Na sami­tu Afričke uni­je raz­go­var­alo se i o Mal­i­ju, gdje su mal­i­jske i fran­cuske trupe za­uzele aero­drom u ključnom gradu Tim­buk­tuu.

Published On 28 Jan 2013

Anal­i­tičari kažu da je glasan­je za pred­sjed­ni­ka Izvršne komisi­je AU ukaza­lo na poli­tičke pod­jele.

Published On 31 Jan 2012