Afganistan

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Proc­je­na Agen­ci­je Evropske uni­je za azil za­s­no­vana je na ras­tućoj repre­si­ji u Af­gan­istanu koja zabran­ju­je ili oz­biljno ograniča­va prist­up že­na­ma radu i obra­zo­van­ju, slo­bo­di kre­tan­ja i gov­o­ra.

Published On 27 Jan 2023