Emisije

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Šri Lan­ka go­to­vo da uopće nema de­viza pa ne mogu uvoz­i­ti ni os­novne živ­otne namir­nice. Vlast, za­s­no­vana na nepo­tiz­mu, više ne može vraćati dugo­v­an­ja. Sada se oča­jnič­ki nada­ju kred­i­tu MMF-a.

Published On 20 May 2022