Dokumentarac

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Dže­mu kroz ve­like živ­otne utrke vodi sjećan­je na bra­ta s ko­jim je neka­da učestvo­vao u škol­skim utrka­ma, a koji je izgu­bio živ­ot u min­u­lom ratu.

Published On 01 Jan 2022

Dok prati Sala­ma, op­tuženog za kri­jumčaren­je lju­di, nakon što je po­ma­gao izb­jegli­ca­ma na Lez­bo­su, ovaj doku­men­tarni film postavl­ja pi­tan­je: Je li spaša­van­je živ­ota kriv­ično dje­lo?

Published On 22 Jun 2021