Digitalni dokumentarci

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Al Jazeerin dopis­nik iz Za­padne Afrike, Nico­las Haque, koji je odras­tao kao man­ji­na u Evropi i SAD-u, odu­vi­jek se os­jećao kao „dru­gi“. No, ob­jašn­ja­va kako je pron­ašao vlasti­ti glas poveza­vši se sa reg

Published On 23 May 2022

Može li Kina, kao rus­ki saveznik, promi­jen­i­ti tok rata u Ukra­ji­ni? Ser­i­jal Između nas donosi priču dopis­nice Ka­trine Yu koja nas vodi kroz živ­ot un­utar kine­skih grani­ca, koja je još zatvore­na zbog COV

Published On 05 May 2022

Priča o ot­pornoj au­to­htonoj porod­i­ci i njenom pro­tu­van­ju kroz tragedi­ju koja joj je promi­je­ni­la živ­ot i za­jed­ni­ci koja joj je po­mogla da se ponovno poveže sa svo­jim Lako­ta nasli­jeđem.

Published On 01 May 2022