Video

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

To­liko je mno­go povri­jeđenih – i fiz­ič­ki i psi­hič­ki. Jed­nos­tavno ne može­mo sada sta­ti, ri­ječi su 27-godišn­je Yana Zinkevych Jane Zinke­vič, os­ni­vačice Hos­pi­ta­la­ca, je­dinice do­bro­voljnih med­i­c­i­nara u Uk

Published On 05 Sep 2022