Borbu protiv požara otežava sistem

Neophodno je napraviti pravni subjekt, infrastrukturu i školovati pilote, a tek potom kupiti letjelice za gašenje požara.

Federalna uprava civilne zaštite formirala je specijaliziranu jedinicu za gašenje požara otvorenog prostora (Pixsell)

Požari su bjesnili Hercegovinom proteklog mjeseca, a bosanskohercegovački entitet Federacija BiH još nema riješen mehanizam za hitno djelovanje u ovakvim situacijama. Stotine vatrogasaca intervenisalo je na terenu kako bi se stalno u kraj vatrenoj stihiji. Međutim, neka područja nije bilo moguće gasiti sa zemlje i tu je bilo neophodno djelovati iz zraka. Upravo je zračni dio vatrogasnih aktivnosti vječiti problem i otežavajuća okolnost kada su u pitanju požari u Federaciji BiH.

Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ) je u augustu 2021. godine iskazala je potrebu za nabavkom letjelica za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara u Federaciji BiH. Shodno tome, Vlada Federacije BiH je u budžetu za 2022. godinu osigurala sredstva za nabavku letjelica u iznosu od 15 miliona eura. Sredstva se u budžetu nalaze na razdjelu Federalne uprave civilne zaštite. U skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta Federacije BiH, korisnik ovih sredstava je Federalna uprava civilne zaštite.

„Vlada Federacije BiH je imenovala Radnu grupu za izradu Elaborata o nabavci letjelica za zaštitu, spašavanje i upotrebu zračnih snaga za gašenje požara i druge zadatke zaštite i spašavanja, te donijela zaključak u kome se usvaja Izvještaj i prihvata Elaborat koji je ova Radna grupe sačinila, a kojim su predviđene dvije faze nabavke opreme – u prvoj nabavka aviona i u drugoj nabavka helikoptera. U skladu sa ovim zaključkom Vlada Federacije BiH donosi rješenje o formiranju Radne grupe za obavljanje pripremnih radnji u cilju najma i nabavke letjelica i formiranju zračnih snaga za gašenje požara otvorenog prostora i obavljanje drugih zadataka zaštite i spašavanja“, pojašnjava Majda Kovač, viša stručna saradnica za odnose s javnošću FUCZ.

Odgovornost na gradovima i kantonima

U Federaciji BiH zaštita od požara i vatrogastvo organizuje se i funkcioniše u okviru jedinstvenog sistema zaštite i spašavanja na način predviđen zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu. Navedenim federalnim zakonom, vatrogastvo je obavezna javna služba čija je osnovna djelatnost zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od požara i čije trajno i neometano obavljanje osigurava Federacija BiH, kantoni, općine i gradovi na način predviđen spomenutim zakonom.

„Prema tome, osnovne snage za vatrogastvo su profesionalne vatrogasne jedinice općine/grada, kantona, a dopunske snage za vatrogastvo dobrovoljne vatrogasne jedinice, vatrogasne jedinice u pravnim licima i snage zaštite i spašavanja. Odgovornost za zaštitu od požara u šumama, šumskom i poljoprivrednom zemljištu imaju sva pravna i fizička lica koja su vlasnici ili korisnici šuma, šumskog i poljoprivrednog zemljišta, kao i organi uprave Federacije BiH, kantona, grada i općine koji su nadležni za šume i šumska zemljišta“, ističe Kovač.

Dodaje, kako je Federalna uprava civilne zaštite formirala specijaliziranu jedinicu za gašenje požara na otvorenom prostoru.

„Sistem civilne zaštite je u Federaciji BiH decentraliziran sistem i zasnovan je na principu odlučivanja i organizovanja od lokalnog nivoa, preko kantonalnog do federalnog nivoa. FUCZ ima, između ostalog, zadatak da osigura funkcionisanje jedinstvenog sistema zaštite i spašavanja na nivou Federacije BiH. Uskladiti jedinstven sistem u općinama i gradovima i deset kantona je zaista teška zadaća“, kaže Kovač.

Iz Ureda Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću kažu da je pokretanje aktivnosti na uspostavi zračnih snaga – jedinice i nabavke letjelica potrebno provesti u dvije faze. U prvoj bi trebalo nabaviti samo protivpožarne avione, a u drugoj fazi helikoptere.

„Elaboratom je predviđeno da prva aktivnost koju treba ugovoriti jeste najam letjelica i posada ili neko drugo ad hoc rješenje, jer nije realno očekivati da se u toku tekuće godine mogu uspostaviti zračne snage – jedinica i nabaviti letjelice. Vlada Federacije BiH je formirala Radnu grupu za obavljanje pripremnih radnji u cilju najma i nabavke letjelica i formiranju zračnih snaga – jedinice za gašenje požara otvorenog prostora i obavljanje drugih zadataka zaštite i spašavanja. Zadaci Radne grupe su da dostavi prijedlog modela najma letjelica i posada za 2022. godinu, te Prijedlog akcionog plana za realizaciju preostalih tačaka iz Elaborata“, pojasnili su iz Vladinog ureda za odnose sa javnošću.

Infrastruktura i piloti, pa tek onda letjelice

S obzirom na to da se upit odnosi na aktivnosti koje su isključivo zadaci formirane Radne grupe, a da se sredstva planirana za nabavku letjelica nalaze u budžetu Federalne uprave civilne zaštite, kontaktirali smo Marina Raspudića, predsjednika Radne grupe za obavljanje pripremnih radnji u cilju najma i nabavke letjelica i formiranju zračnih snaga – jedinice za gašenje požara otvorenog prostora i obavljanje drugih zadataka zaštite i spašavanja.

Raspudić kaže da su predstavnici Radne grupe održali radni sastanak sa Helikopterskim servisom Republike Srpske koji je jako pomogao Federacije BiH u smislu da su omogućili Federaciji BiH gasi požare u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.

„Naš je prijedlog da to bude pravni subjekat identičan servisu Republike Srpske i da bi to bio najbolji i najoperativniji način, te da se odmah pristupi imenovanju uprave kako bi ta uprava pripremila svu potrebnu dokumentaciju, izmijenila određene zakone u Federaciji Bosne i Hercegovine u cilju sticanja preduvjeta da u 2023. godini taj pravni subjekat može samostalno potpisivati ugovore sa specijaliziranim jedinicama za gašenje požara, jer do sada nisu postojali preduvjeti za to“.

Dodaje, kako je neophodno napraviti pravni subjekat, infrastrukturu i školovati pilote, a tek u zadnjoj fazi kupiti letjelice. Pojašnjava kako Federacija BiH, pored angažmana Vijeća ministara BiH, Oružanih snaga BiH, Helikopterskog servisa Republike Srpske i međunarodne saradnje, može samostalno sklapati ugovore sa ovlaštenim operatorima koji mogu gasiti požare.

„Da bi se ušlo u taj projekat, neophodno je stvoriti odgovarajući infrastrukturu gdje će po međunarodnim propisima biti smješteni ti operateri. Imamo dobru saradnju sa Crnom Gorom i Sjevernom Makedonijom, a također i sa vatrogasnim jedinicama Republike Hrvatske koje su nam mnogo pomogle. Dakle, radi se o tome da je prva faza osnivanje pravnog subjekta, izgradnja infrastrukture i edukacija pilota kako ne bi došli u situaciju kao Sjeverna Makedonija koja ima air traktore, a nema pilota. To je projekat na kojem su Sjeverna Makedonija i Crna Gora radile pet ili šest godina“, pojasnio je Raspudić.

Kako je gašenje požara riješila Republika Srpska?

A kako funkcioniše Helikopterski servis u Republici Srpskoj, kojeg spominje Raspudić da bi trebao biti model prema kojem će se urediti isti takav ili sličan u Federaciji BiH, upitali smo gospodina Milana Novitovića, direktora Republičke uprave Civilne zaštite Republike Srpske.

„Od onog trenutka kada se izvrši prijava požara, prvo na teren izlazi vatrogasna jedinica lokalne zajednice. U slučaju da rukovodilac utvrdi da će razmjere požara biti mimo kapaciteta s kojima on raspolaže, angažuju se pripadnici vatrogasnih spasilačke jedinice iz lokalnih zajednica u okruženju. Ukoliko požar zahvati dvije ili više opština, zakon predviđa da Republička uprava Civilne zašteta preuzima akciju gašenja požara“, pojašnjava Novitović.

Međutim, kada se radi o požarima na otvorenom, Novitović kaže da je situacija drugačija i rukovodilac akcije gašenja mora procjeniti ugroženost ljudskih života, privrednih dobara i imovine ako se požar proširi na naseljena područja, te se u takvim situacijama šalje zahtjev za angažman Helikopterskog servisa Republike Srpske.

„Mi smo otišli i korak dalje. Vlada Republike Srpske je 7. jula ove godine donela odluku o formiranju jedinice za podršku iz vazduha koja je podrška za gašenje požara, a imaće zadatak da radi pretragu terena, spašavanje i medicinske evakuacije. Ovo govorim iz razloga što i MUP Republike Srpske ima helikoptere koji se mogu koristiti za gašenje požara jer imaju vedra od hiljadu litara. Helikopterski servis u svojim kapcitetima vrši sve intervencije, ali nadljudski napori pilota koji rade u Servisu ne može večno trajati i sistem se mora nadograđivati“, kaže Novitović.

To će biti specijalizovana jedinica za podršku iz vazduha koja će uključivati i pripadnike Helikopterskog servisa i MUP-a Republike Srpske, odnosno sve raspoložive vazduhoplovne snage kojima raspolaže taj bh. entitet, a koji mogu biti stavljeni u funkciju gašenja požara.  U jedinici će biti uključeni pripadnici Republičke uprave Civilne zaštite i Helikopterskog servisa Republike Srpske i MUP-a tog entiteta.

I uloga meteorologa je važna

Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) u sklopu svojih nadležnosti redovno prati vremenske prilike u BiH, te obavještava javnost kao i sve institucije od značaja. Po potrebi šalje upozorenja u vidu meteoalarma, ali i upozorenja upućena direktno nadležnim institucijama, te igra važnu ulogu u funkciji preventivnog djelovanja protiv požara.

„U sklopu svojih redovnih aktivnosti izrađuje tzv. SPI index –indeks suše kao I indeks od opasnosti od požara. FHMZ je na početku mjeseca juna izradio sezonsku prognozu za ljeto 2022. godine. U saopćenju stoji da nas očekuje toplije ljeto u odnosu na višegodišnji prosjek i manja količina padavina“, kaže Dženan Zulum iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Dodaje kako je mjesec juni na većini stanica drugi najtopliji juni od početka službenih mjerenja a na nekoliko stanica je bio i najtopliji.

„Količina padavina su bile male tako da se po pitanju padavina stanje smatralo – ekstremno sušno. Na većini stanica je metodu koja je primjenjivana, stanje se vodilo kao sušno“.

Osim meteorologa, važnu ulogu u borbi protiv požara igraju policijske strukture, koje otkrivaju prave uzroke svakog požara, te u skladu sa važećim zakonima tretiraju krivična djela paljevine, izazivanja šumskih požara i opće opasnosti, i u skladu s tim sankcionišu počinitelje.

Izvor: Al Jazeera