Vrtići prinuđeni da štede zbog budžeta

Iz JU Djeca Sarajeva navode kako provodi postupak javne nabavke na godišnjem nivou putem otvorenog postupka (Arhiva)

Piše: Ibrahim Sofić

Prije nekoliko mjeseci, Javna ustanova Djeca Sarajeva, potpisala je ugovor o dobavljanju hrane, tačnije mlijeka, proizvoda od mlijeka i jaja, sa firmom Gold Mignon, istom kompanijom sa kojom je dogovoren isti posao 2011. godine.

Početkom prošle sedmice desilo se trovanje hranom u vrtićima ove javne ustanove, nekoliko desetaka djece je zadržano na bolničkom liječenju. Nekoliko dana kasnije proglašena je epidemija zaraznog trovanja hranom, da bi ove sedmice kantonalni veterinarski inspektori donijeli Rješenje o zabrani obavljanja prometa namirnica animalnog porijekla firmi Gold Mignon.

Inspekcija je utvrdila da navedena kompanija nije registrirana za skladištenje i distribuciju proizvoda životinjskog porijekla, te su poduzete prekršajne mjere u skladu sa zakonom. To je ustanovljeno ove sedmice iako navedena kompanija godinama radi isti posao.

Gold Mignon je bio dostavljač hrane sarajevskim vrtićima i prije 2011. godine, a kako iz ove ustanove navode, tada je bio evidentiran i jedan raniji slučaj trovanja salmonelom.

„Posljednji evidentiran slučaj trovanja salmonelom bio je 2009. god u vrtiću Skenderija i tačno je da je tada na jelovniku bio obrok makaroni sa sirom. Tačno je da je 2009. godine JU Djeca Sarajeva imala sklopljen ugovor s dobavljačem Gold mignonom d.o.o. Prema našim saznanjima, analize inspekcijskih organa ‘nisu pokazale’ prisustvo salmonele, a jedina instrukcija tadašnje direktorice bila je ‘mjera provjetravanja prostorija’, navode iz JU Djeca Sarajeva, te dodaju kako „o poveznicama ova dva slučaja trenutno ne možemo govoriti“.

Drugi ugovori

Prema bazi podataka Centra za istraživačko novinarstvo BiH (cin.ba), Gold Mignon je i ranije hranom životinjskog porijekla, sanitarnim potrepštinama, mlijekom, pićem snabdijevao brojne državne institucije.

Primjera radi, ova kompanija je Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH dostavljala hladne napitke, pileće i pureće meso Međunarodnom aerodromu Sarajevo, a BH Telecomu meso i prerađevine od ribe.

Do ovogodišnjeg tendera, svježe meso i proizvode od mesa, po tenderu iz 2011. godine, JU Djeca Sarajeva dobijali su od banovićke kompanije Redex koja se bavi „unutrašnjom trgovinom na veliko i malo, svim vrstama prehrambene i neprehrambene robe, transportom robe/tereta u putnom saobraćaju, te poslovima spoljnotrgovinskog prometa“.

No, po tenderu od kraja februara, taj posao je dobila firma Termag d.o.o. iz Rogatice čiji je opis djelatnosti „šumarstvo i obrada drveta, prodaja i servis automobila, proizvodnja cigle i opeke, te hotelijerstvo“, pokazuju specijalizirani portali. Ova kompanija je, kada je riječ o hrani i piću, još pobijedila na tenderu Službe za zajedničke poslove institucija BiH za nabavku bezalkoholnih pića, čajeva i zamrznutog programa u vrijednosti od blizu 140.000 eura.

Iz JU Djeca Sarajeva navode kako se provodi postupak javne nabavke na godišnjem nivou putem otvorenog postupka, odnosno dobavljaču se dodjeljuje ugovor na godinu dana.

Odluke – mrtvo slovo na papiru

Jovanović-Halilović osvrnula se na odredbe Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u KS.

„U skladu sa njim bi osnivač, uz učešće tri Ministarstva (Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, Ministarstva zdravstva i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice), trebao da obezbijedi sredstva za osnivanje, rad i provođenje programa predškolskog odgoja i obrazovanja u skladu sa Standardima i normativima. To dalje podrazumijeva osiguranje sredstava za bruto plaća i naknada zaposlenika, materijalne troškove, nabavku osnovne opreme i učila, potrošnog materijala za odgojno-obrazovni rad,  tekućeg i investicionog održavanja, osnovnog didaktičkog materijala, subvencioniranje cijena energenata – a što, od momenta donošenja Zakona do danas, nikada nije u potpunosti zaživjelo u praksi.

„Postupak nabavke hrane je podijeljen na pet lotova, po namirnicama prema njihovoj srodnosti. Kompanije, koje mogu učestvovati na tenderu moraju dokazati svoje profesionalne i tehničke sposobnosti kroz referens listu, odnosno kroz osiguranje dokumenata o kvalitetno i uspješno izvršenim isporukama u prethodne dvije godine, kao i da ukupni promet kompanije u zadnje dvije godine ne smije biti manji od približne vrijednosti ugovora“, kaže direktorica ustanove, Mirjana Jovanović-Halilović.

Sedmične i mjesečne provjere

Hrana se za potrebe kuhinja naručuje prema rasporedu mjesečnog jelovnika, odnosno na dnevnoj bazi (hljeb), sedmično (povrće, voće, mliječni proizvodi i meso), a mjesečno ostali prehrambeni artikli za spremanje ručka.

„Za potrebe centralne kuhinje hrana se čuva u skladištenom prostoru unutar samog objekta centralne kuhinje“, objašnjava direktorica za Al Jazeeru.

Ističe kako su svi uposlenici centralne kuhinje kvalificirani za obavljanje radnih zadataka i rade „u različitom dijapazonu godina radnog staža – od mlađih od jednu godinu do starijih 35 godina radnog staža“.

U centralnoj kuhinji i čajnim kuhinjama svih vrtića se ostavlja uzorak hrane za analizu i čuva se do 72 sata. Analiza hrane u centralnoj kuhinji od strane Zavoda za javno zdravstvo se vrši jednom sedmično, a u čajnim kuhinjama jednom mjesečno, kaže Jovanović-Halilović.

Prema strukturi budžeta JU Djeca Sarajeva, od momenta uvođenja Ustanove u sistem Trezorskog poslovanja (2012.), svi izdaci za materijale i usluge (nabavke materijala – hrane, materijala za čišćenje i drugih materijala, tekuće održavanje objekata i opreme, režijski troškovi…) , kao i nabavka opreme i  rekonstrukcije na objektima finansiraju se iz vlastitih prihoda ustanove, odnosno od uplata roditelja za redovan boravak djece u vrtićima, prihoda od realizacije kraćih specijaliziranih programa, izdavanja prostora pod zakup, namjenskih transfera i donacija…

Daleko veće potrebe

„Izdvajanja  iz budžeta odnose se isključivo na finansiranje jednog dijela (prema budžetu za 2015. godinu 62 posto) bruto plaća i naknada uposlenih. Prema usvojenom budžetu za 2015. godinu u ukupnom Budžetu JU Djeca Sarajeva (8.758.100 KM, 4.456.213 eura), budžetska sredstva, učestvuju u iznosu od 4.176.400 KM (2.124.996 eura, 47,6%), što je nedovoljno“, ističe direktorica.

„Ostatak troškova bruto plaća i naknada uposlenih, kao i svi izdaci za materijale i usluge, opremu i investicije na nivou Ustanove finansiraju se iz sopstvenih prihoda ustanove, čemu treba dodati transfere od strane Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, koji se odnose na subvencioniranje troškova boravka djece u vrtićima, a  koji iznose 240.000 KM (120.000 eura) na godišnjem nivou.“

Direktorica navodi da je JU Djeca Sarajeva, na pozicijama izdataka za materijale i usluge, suočena sa veoma „oskudnim“ budžetom, baziranim isključivo na jednom dijelu vlastitih prihoda (624.717 eura), iz kojih je  potrebno finansirati sve troškove funkcionisanja i rada vrtića, poput energenata (prema procjeni za 2015. potrebno minimalno 230.000 eura godišnje), komunalnih usluga (65.000 eura), tekućeg održavanja objekata i opreme (50.000 eura, potrebno je daleko više), nabavke hrane (175.000 eura, potrebno daleko više), sistematskih i sanitarnih pregleda uposlenih i mikrobioloških analiza (22.500 eura)…

„Izdvajanja po navedenim stavkama bi, prema realnim potrebama vrtića, trebala biti značajno veća, posebno imajući u vidu specifičnu djelatnost Ustanove koja podrazumijeva cjelodnevan boravak djece u vrtićima, uključujući tri obroka dnevno, veliki broj i razuđenost objekata u funkciji – 29 vrtića lociranih na području osam općina KS –  i sl, a što dalje zahtjeva veće učešće osnivača i budžetskih sredstava u strukturi Budžeta Ustanove“, kaže direktorica.

Izvor: Al Jazeera


Povezane

Više iz rubrike TEME
POPULARNO