Žrtve silovanja

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

O ra­tovi­ma koje vode muškar­ci i lakom pli­jenu koji pred­stavl­ja­ju žene kako u stvarnos­ti, tako i u um­jet­nos­ti gov­ori Arma Tanović-Branković, pro­fe­sor­i­ca na Akademi­ji scen­skih um­jet­nos­ti.

blog by Marina Riđić
Published On 09 Oct 2021

Uvi­jek među posljed­nji­ma, stig­ma­tizirane i nev­idljive, na­jkraći je opis žena koje su preživ­jele iskon­s­ki zločin – sek­su­al­no nasil­je u ratu.

Published On 06 Oct 2021