Žrtve rata

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Fo­tografi­je na ko­ji­ma su prikazani stanovni­ci Sara­je­va sv­je­doče o mukotrp­n­im način­i­ma i bor­bi za preživl­ja­van­je u nemogućim uvje­ti­ma tokom rat­nih go­d­i­na.

Published On 05 Apr 2022