žrtve rata

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Fo­tografi­je na ko­ji­ma su prikazani stanovni­ci Sara­je­va sv­je­doče o mukotrp­n­im način­i­ma i bor­bi za preživl­ja­van­je u nemogućim uvje­ti­ma tokom rat­nih go­d­i­na.

Published On 05 Apr 2022

Bor­ba još tra­je za većinu civil­nih žr­ta­va rata. Nji­hov sta­tus nije ri­ješen, a u tražen­ju pravde i ost­varen­ju svo­jih pra­va nailaze na bro­jne teškoće. S kakvim prob­lemi­ma se suočava­ju civilne žrtve rata? Kako mogu doći do obeštećen­ja i pravde? Kako su nji­ho­va pra­va za­kon­s­ki reg­ulisana? Ko­liku im po­dršku daju državne in­sti­tu­ci­je, a ko­liku društ­vo? Gosti […]

Published On 14 Mar 2013