Zračni udari

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Izrael je po­duzeo zračni na­pad na sir­i­js­ki Među­nar­o­d­ni aero­drom Damask i na još neka mjes­ta na jugu glavnog gra­da te države, ubivši prit­om pet vo­jni­ka i iza­z­vavši ve­liku ma­ter­i­jal­nu šte­tu.

Published On 17 Sep 2022

Na­j­man­je 10 os­o­ba je nastrada­lo, među ko­ji­ma i dje­ca, dok je 21 os­o­ba povri­jeđe­na u zračn­im na­padi­ma etiopske vo­jske na Mekelle u regi­ji Tigraj.

Published On 29 Oct 2021