Zoran Zaev

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nakon što Cen­tral­ni i Izvršni od­bor So­ci­jaldemokratskog saveza Make­donije kon­sta­ti­ra­ju nje­govu os­tavku, počet će pos­tu­pak za iz­bor novog čel­ni­ka stranke i man­datara nove vlade Sjev­erne Make­donije.

Published On 20 Nov 2021

Desni­ca in­si­s­ti­ra da nar­o­di tre­ba­ju živ­jeti jed­ni pored drugih, a ne jed­ni sa drugi­ma, što je ve­li­ki po­ten­ci­jal za nove ten­z­i­je, kaže his­toričar De­jan Azes­ki.

Published On 10 Nov 2021