Zoran Đinđić

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Poli­tič­ki ak­tivisti gađali su ja­ji­ma štand na ko­jem se priku­pl­ja­ju pot­pisi za oslobađan­je Zvez­dana Jo­vanovića u Novom Sadu.

Published On 15 Oct 2021

Za­s­tup­nik vlada­juće Srpske napredne stranke Dra­gan Šor­maz od tuži­lašt­va traži pokre­tan­je pos­tup­ka pro­tiv fon­daci­je os­uđenog ratnog zločin­ca Dra­gana Vasiljkovića.

Published On 24 Aug 2021