Zoran Đinđić

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Za­s­tup­nik vlada­juće Srpske napredne stranke Dra­gan Šor­maz od tuži­lašt­va traži pokre­tan­je pos­tup­ka pro­tiv fon­daci­je os­uđenog ratnog zločin­ca Dra­gana Vasiljkovića.

Published On 24 Aug 2021