Zločini u Višegradu

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Zloči­ni poz­nati kao ‘živa lo­mača’ de­sili su se kad su pri­pad­ni­ci par­avo­jne for­ma­ci­je Os­vet­ni­ci, na čelu sa Mi­lanom i Sre­do­jem Luk­ićem, za­palili žive civile, veći­nom žene i dje­cu.

Published On 14 Jun 2022