Zlato

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Crnogorske rez­erve zla­ta, koje iznose 1.090 kilo­gra­ma i nasli­jeđene su od nekadašn­je Ju­goslav­i­je, za­ložene su za kred­it za­ključen sa Cred­it Su­isse bankom u Lon­donu pri­je pet go­d­i­na.

Published On 17 Mar 2022