Zlato

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pi­tan­je je ko­liko bi sankcioni­ran­je ruskog zla­ta ima­lo učin­ka na ratne sposob­nos­ti Vladimi­ra Puti­na.

Published On 19 Jul 2022

Pos­to­je države koje ima­ju i do 60 pos­to među­nar­o­d­nih de­viznih rez­ervi u zlatu, ali ima i onih koje uopće ne­ma­ju zla­to ili ima­ju male količine.

Published On 30 Apr 2022

Crnogorske rez­erve zla­ta, koje iznose 1.090 kilo­gra­ma i nasli­jeđene su od nekadašn­je Ju­goslav­i­je, za­ložene su za kred­it za­ključen sa Cred­it Su­isse bankom u Lon­donu pri­je pet go­d­i­na.

Published On 17 Mar 2022