Zlatni globus

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na dod­jeli Zlatnog globusa održanoj u ned­jelju naveče, glu­mi­ca Meryl Streep os­vr­nu­la se na pon­ašan­je novoiz­abra­nog amer­ičkog predsed­ni­ka Don­al­da Trumpa. Pri­likom preuz­i­man­ja na­grade za živ­ot­no dje­lo, os­udi­la je nasil­ničko pon­ašan­je moćni­ka i poz­vala nov­inare da od vlasti traže da budu odgov­orne. Među­tim, ona nije je­d­i­na koja isko­ris­ti­la pri­liku da pošal­je poli­tičke poruke.

Published On 09 Jan 2017