Životinje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Dok­tor ekološk­ih nau­ka Igor Tr­bo­je­vić iz Ban­je Luke is­tražu­je vukove već 20 go­d­i­na i up­o­zo­ra­va – ko­riste li se naučni ili lo­vač­ki po­daci, sve­jed­no se dođe do toga da je vuk ugrože­na vrs­ta.

Published On 09 Mar 2022