Zenica

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Da li je to isti­na ne znam ni danas, jer sva­ki put kada bih ponovio pi­tan­je, nas­to­jeći potvrdi­ti is­tini­tost priče po ko­joj je učio Milenu Drav­ić voz­i­ti bi­cikl, Hasan Ekinović bi odgo­varao: ‘Pusti to’.

blog by Jasmin Agić
Published On 21 Oct 2022

Ima neke poseb­ne po­et­ike u rudarskom živ­o­tu, neke poseb­ne, ljudi­ma ne­dokučive i ponekad ner­azumljive emo­ci­je, neš­to što rudara odva­ja od svakog dru­gog čov­je­ka na svi­je­tu.

blog by Jasmin Agić
Published On 11 Dec 2021

Oni ri­jet­ki koji bi se zaus­tavili raz­gleda­jući osm­rt­nice samo bi u čudu kli­mali glavom i sa istin­skom em­pati­jom gov­o­rili tako da sam ih i ja mo­gao čuti „Bože dra­gi“.

blog by Jasmin Agić
Published On 17 Apr 2021