Zekerijah Smajić

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

In­sti­tu­ci­je EU su već go­d­i­na­ma sv­jesne da uzro­ci svih prob­le­ma u BiH ne leže u nar­o­di­ma, već u vođa­ma i et­nona­cional­iz­mu sis­temske (de­j­tonske) nar­avi.

opinion by Zekerijah Smajić
Published On 28 Apr 2021

Dok za­pad­ni savezni­ci sma­tra­ju da je pro­ces proširen­ja NATO-a ‘prirod­ni pro­ces koji pri­donosi miru i sig­urnos­ti u Evropi’, rus­ka strana je uvjer­e­na u suprot­no.

opinion by Zekerijah Smajić
Published On 26 Apr 2021

U sjediš­tu Sjev­er­noat­lanstkog saveza u Briselu pod­sjeća­ju da ‘nediplo­mats­ki is­pa­di’ pred­stavni­ka ruske diplo­mati­je u Sara­je­vu nisu sluča­jnost, niti su ri­jet­ki.

opinion by Zekerijah Smajić
Published On 21 Mar 2021