Zdravstvo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U dvi­je na­jveće zdravstvene us­tanove na za­padu BiH u pe­ri­o­du 2022-2024 bit će ‘ubrizgano’ 13,6 mil­iona eura za kon­sol­i­daci­ju gu­bita­ka, te edukaci­je, struč­na us­avrša­van­ja i speci­jal­izaci­je.

Published On 25 Jan 2023