Zdravlje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Naučni­ci sma­tra­ju da u bro­jnih paci­je­na­ta hos­pi­tal­iziranih zbog teškog ob­li­ka COVID-a 19 mogu imati krvne ugruške, zado­biti oštećen­je or­gana i druge zdravstvene kom­p­likaci­je.

Published On 23 Feb 2022