Zatvor

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na­j­glas­ni­ji kri­tičar Vladimi­ra Puti­na poslan u kaz­nenu ćeli­ju jer je nakratko ho­dao a nije stavio ruke na leđa, čime je prekršio zatvors­ka prav­i­la.

Published On 24 Aug 2022

Na okupi­ra­nom Krimu je u osam go­d­i­na pro­ce­suira­no više od 200 lju­di iz poli­tičk­ih ra­zlo­ga, a na­j­man­je njih 136 su zadržani kao poli­tič­ki zatvoreni­ci, kaže tuži­lac Au­tonomne re­pub­like Krim.

Published On 27 Jun 2022

Or­ga­ni­zaci­ja Wik­iLeaks ob­jav­i­la je da od­lu­ka o izručen­ju nije kraj pravne bitke i na­jav­i­la je žal­bu na od­luku koja je ‘crni dan za medi­jske slo­bode’.

Published On 17 Jun 2022

Suko­bi, ner­i­jetko izuzetno okrut­ni, čes­ta su po­ja­va u ek­vadorskim zatvorima, gdje je od feb­ru­ara 2021. go­dine pogin­u­lo go­to­vo 350 zatvoreni­ka.

Published On 10 May 2022