Zatvor

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ako Hrvats­ka ičim ne os­kudi­je­va, to su lju­di koji služe kazne u kaznioni­ca­ma ili čame u is­tražn­im zatvorima.

blog by Miroslav Filipović
Published On 04 Apr 2023

Kra­jn­je desničars­ki bivši pred­sjed­nik, pred­met dugog niza is­tra­ga, Jair Bol­sonaro izlaže se po povratku u svo­ju zemlju pravn­im pos­tupci­ma kao i mogućem zat­varan­ju.

Published On 30 Mar 2023

Čov­jek koji je in­spiri­rao film Ho­tel Ruan­da, Paul Rus­esabag­i­na, sti­gao je u SAD nakon što je prošle sed­mice pušten iz zatvo­ra u Ruan­di, rekao je sav­jet­nik Bi­jele kuće za na­cional­nu sig­urnost.

Published On 30 Mar 2023

Ured UN-a za ljud­s­ka pra­va poz­vao je S. Ko­re­ju da potvr­di sud­binu i mjesto gdje se nalaze lju­di koji su nestali pod njen­im reži­mom, op­tužu­jući je da de­setl­jeći­ma krši pra­va žr­ta­va i nji­hovih porod­i­ca.

Published On 28 Mar 2023

Iran­s­ki min­istar van­jskih poslo­va Hos­sein Amir-Ab­dol­lahi­an iz­javio je su Iran i SAD postigli spo­razum o razm­jeni zarobljeni­ka i do­dao da se nada da će do razm­jene doći usko­ro.

Published On 12 Mar 2023