Zatvor

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Speci­jal­ni sud u Beogradu pro­dužio je pritvor Di­jani Hrkalović zbog opas­nos­ti od bjek­st­va, rekla je glasno­gov­or­ni­ca suda.

Published On 21 Feb 2022

Sm­ješten na izolo­vanom ital­i­jan­skom otoku, zatvor San­to Ste­fano, u prošlosti mjesto neizre­cive pat­nje nje­gov­ih zatvoreni­ka, po­stat će cen­tar za obuku mladih poli­tičara i širen­je evropeiz­ma.

blog by Tatjana Đorđević Simić
Published On 14 Feb 2022

Sud u Is­tan­bu­lu je pono­vo od­lučio da vodeći turs­ki fi­lantrop os­tane u zatvoru, up­rkos stal­nim pozivi­ma Evrop­skog suda za ljud­s­ka pra­va da bude pušten na slo­bo­du.

Published On 08 Oct 2021