Zaštita životne sredine

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Neophod­no je imati odgo­vara­jući za­kon­s­ki okvir, ko­jeg prati odgo­vara­juća in­fra­struk­tu­ra, koju za­tim mora prati­ti odgo­vara­jući kaz­neni režim, a sve­ga toga – nema.

Published On 14 Jun 2022

Bri­tan­s­ka up­ra­va za obra­zo­van­je je ob­jav­i­la da će učeni­ci uči­ti o or­ga­nizmi­ma i nji­hovoj okoli­ni, kao i pi­tan­ji­ma ekologi­je i održivosti kako bi stek­li dublje znan­je o prirod­nom svi­je­tu oko sebe.

Published On 18 Apr 2022

Fi­nan­si­jske in­sti­tu­ci­je us­m­jer­ile su u tri go­dine više od 1.500 mil­i­jar­di dolara kred­i­ta i garan­ci­je u in­dus­tri­ju uglje­na, iako su se mnoge obaveza­le na neto nul­tu emisi­ju, pokazu­je is­traži­van­je.

Published On 16 Feb 2022

Por­tu­gal ne odus­ta­je od ek­sploat­aci­je liti­ju­ma, up­rkos sličn­im protes­ti­ma kao i u Sr­bi­ji; do­duše, u Por­tu­galu niko nije bloki­rao au­to­p­uteve, niti je tema posta­la adut u dnevno-poli­tičkim obraču­ni­ma.

blog by Vladimir Bobetić
Published On 16 Feb 2022