Zaštita životne sredine

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Za­gađen­je je posta­lo jedan od glavnih prob­le­ma na os­trvu Bo­ra­cay, zbog ne­dostat­ka kanal­izaci­je i sis­tema za up­ravl­jan­je ot­padom, a usljed ve­likog bro­ja hotela i hostela.

blog by Svetlana Dojčinović
Published On 22 Nov 2022