Zaštita životne sredine

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Por­tu­gal ne odus­ta­je od ek­sploat­aci­je liti­ju­ma, up­rkos sličn­im protes­ti­ma kao i u Sr­bi­ji; do­duše, u Por­tu­galu niko nije bloki­rao au­to­p­uteve, niti je tema posta­la adut u dnevno-poli­tičkim obraču­ni­ma.

blog by Vladimir Bobetić
Published On 16 Feb 2022

Rez­ervnih drža­va ne­mamo, rez­ervnih plan­e­ta ne­mamo; mi ne tre­ba niš­ta bol­je ni ljepše da traži­mo već da ovo što imamo saču­va­mo.

Published On 17 Nov 2021