Zaštita privatnosti

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ital­i­jan­s­ki reg­u­la­tor tvr­di da je tehnološ­ka kom­pani­ja ob­jav­i­la izmi­jen­jeno obav­ješten­je o upotre­bi po­data­ka ko­ris­ni­ka i nije prek­in­u­la us­tanovl­jenu nelo­jal­nu prak­su.

Published On 17 Feb 2021

Kako mi znamo da bi poko­jnik sa fo­tografi­je na društven­im mreža­ma že­lio da ga dru­gi lju­di gleda­ju takvog.

blog by Emina Žuna
Published On 08 Nov 2019