Zaštita privatnosti

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Tehnološ­ki gi­gant je pred­stavio AirTag isti mjesec kada je kom­pani­ja dozvo­lila da se kroz ‘Find My’ ap­likaci­ju loci­ra­ju pred­meti koje su naprav­ile neke druge kom­pani­je.

Published On 17 Dec 2021

Ital­i­jan­s­ki reg­u­la­tor tvr­di da je tehnološ­ka kom­pani­ja ob­jav­i­la izmi­jen­jeno obav­ješten­je o upotre­bi po­data­ka ko­ris­ni­ka i nije prek­in­u­la us­tanovl­jenu nelo­jal­nu prak­su.

Published On 17 Feb 2021