Zaštita prirode

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Fi­nan­si­jske in­sti­tu­ci­je us­m­jer­ile su u tri go­dine više od 1.500 mil­i­jar­di dolara kred­i­ta i garan­ci­je u in­dus­tri­ju uglje­na, iako su se mnoge obaveza­le na neto nul­tu emisi­ju, pokazu­je is­traži­van­je.

Published On 16 Feb 2022

Rez­ervnih drža­va ne­mamo, rez­ervnih plan­e­ta ne­mamo; mi ne tre­ba niš­ta bol­je ni ljepše da traži­mo već da ovo što imamo saču­va­mo.

Published On 17 Nov 2021

Gi­don Bromberg, izrael­s­ki di­rek­tor nevla­dine or­ga­ni­zaci­je Eco­peace, ob­jašn­ja­va da su ti kra­teri “os­ve­ta prirode” čov­jeku za “ne­do­pus­ti­vo djelo­van­je”.

Published On 03 Nov 2021